Gender Data Dashboard

Female – 610 – 34%  |  Male – 459 – 26%  |  TOTAL – 1,069 – 59%

Female – 56 – 3% | Male – 30 – 2% | TOTAL – 86 – 5%

Female – 346 – 19% | Male – 237 – 13% | TOTAL – 583 – 32%

Female – 422 – 23% | Male – 387 – 22% | TOTAL – 809 – 45%

Female – 118 – 7% | Male – 70 – 4% | TOTAL – 188 – 10%

Female – 1 – 0% | Male – 1 – 0% | TOTAL – 2 – 0%

Female – 10 – 1% | Male – 5 – 0% | TOTAL – 15 – 1%

Female – 5 – 0% | Male – 1 – 0% | TOTAL – 6 – 0%

Female – 169 – 9% | Male – 123 – 7% | TOTAL – 292 – 16%

Female – 4 – 0% | Male – 2 – 0% | TOTAL – 6 – 0%

Female – 17 – 1% | Male – 19 – 1% | TOTAL – 36 – 2%

Female – 13 – 1% | Male – 14 – 1% | TOTAL – 27 – 2%